BSP's Address

7/129 18th Central Pinklao Office Tower, Baromrajchonnee Rd., Arunamarin, Bangkok-Noi, BKK 10700 THAILAND
Phone : 02-884 9185 (Auto)
Fax : 02-884 9145


"บีเอสพี พร้อมให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการที่จรรโลงไปด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง"